പള്ളിയെ കുറിച്ച്

പള്ളിയെ കുറിച്ച്

കൊച്ചിരാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായി ഒരു കാലത്ത് പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജ്ജിച്ച ശ്രീ. പൂര്‍ണ്ണത്രയീശ നഗരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തൃപ്പൂണിത്തുറ. ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ പട്ടണത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് സര്‍വ്വൈശ്യര്യദായിയായി നിലകൊള്ളുന്ന

We love God. We believe in God.

We love God. We believe in God.

1

Our Mission

Our mission is what we do. The active verb here is invite. God progresses through gracious invitations.

2

Our Vision

We see our mission as extending God’s Kingdom and we seek to help every member find their place.

3

Our Values

Community is where we most deeply experience God’s love and grace throughout all stages of life.

4

Our Faith

All Peoples are of tremendous value to God; reaching them with the Gospel is our distinct responsibility.

Vicar

Vicar

Rev. Fr. Paulson Keerikkattil

Rev. Fr. Paulson Keerikkattil

Vicar

Rev. Fr. Mathai Kulachira

Rev. Fr. Mathai Kulachira

Vicar

Youth Association

യൂത്ത് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് 🏁 റവ.ഫാ. മത്തായി കുളച്ചിറ അച്ചന്റെയും, റവ.ഫാ.റിജോ ജോർജ്

പെരുന്നാളുകള്‍

പെരുന്നാളുകള്‍

ഈ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളുകള്‍

യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങള്‍ എന്നപേരില്‍ നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെടുന്ന പല പെരുന്നാളുകളും നിഴലായ യഹൂദ മതത്തില്‍ ദൈവം രൂപം കൊള്ളിച്ചിരുന്നതായി പഴയനിയമ തിരുവെഴുത്തുകള്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. 

History

കൊച്ചിരാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനമായി ഒരു കാലത്ത് പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജ്ജിച്ച ശ്രീ. പൂര്‍ണ്ണത്രയീശ നഗരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തൃപ്പൂണിത്തുറ. ഈ തൃപ്പൂണിത്തുറ പട്ടണത്തിന്‍റെ മദ്ധ്യഭാഗത്ത് സര്‍വ്വൈശ്യര്യദായിയായി നിലകൊള്ളുന്ന ദേവാലയമാണ്

Our Sermons

Our Sermons