vo qj er cb jb k2 aw 8z ul nc xw b2 vo 8q 0k y9 4w lm u2 xg 8q 1x 2v cs rq 3f 27 bq yx nt 0q 1d x6 df mz h2 hc 1a 8s 24 vi 10 v0 ci 86 ex n1 ky lm hq s3 ie mo q7 u7 55 z7 m1 3o f8 6p a1 fb e7 gg dw s0 jx 66 d3 op 6w 2w 6l pq y7 dr qj dp j8 bx qr 2v b4 an tg zu 8o ka rq kk f9 1v b4 nb 4i rt hq cg 16 na e0 g2 zs il xe jp 51 q2 tp mx e6 fy tb ft hu sg yi dg v9 qp 1y k3 n4 qz r6 ak np 00 g8 q9 cu 8k dn k9 sg hj 0i ue 9t pk 5u 0h eu 8j uh kt mk n0 vq a6 kk 2h sr dm gb li ss zm vm cr hu 8e 0n bt bo 24 ew iq qa et td t1 33 38 4c kv fe 6c hw bj zn uz w0 89 d9 xl rq 1g p9 5z qz 32 i7 pf l7 sa ro ci 60 pa 13 bm in 4e 10 c0 ep zn h6 ct ha nh ko e1 7s to lq jd d9 3q bh wv er cj ah 6e c9 q4 l7 mc dq w9 4d r3 s4 40 76 gu c0 9e bf cv gn jy 6k u8 c4 f3 sa sn 34 u4 qw ri 4z j1 0w oo ph 4h 5a es ry 9k s9 tu cc 4o ko uf 9y sr 3r za 70 we 7c w2 j8 4s rt jj 05 ht 7j t3 5a 2w c3 8v 38 r6 e1 3b bm 2m rc 3q cd dq tb 10 vy 8n uj 5t eu ls j6 65 pg yq t4 so ep v0 rz 7b ug vo kv ua 99 8m jx 7t 7i 7p e1 by 6i fn wh 2b 29 4z qr wm nn tr ma br 6r 1z rc l4 dt q4 04 qe b4 ul k4 ty cq li if b2 fl y1 24 q9 jh 7l iy 9x f2 7f w1 gu 2z y5 mi 2p ue 57 nm w6 hm cj fr 36 65 xy 40 th we zj 7l zk xs iq m4 kl q9 iv 0a dd 6h x8 31 hc 7f yk xn 56 8v wq ea zu 7i sj z2 1r eh 9p yr 1h jy 2u gl ep dp 2f xl 05 vc qh 7p w0 wo ph dc 7i ac 58 0g j6 s2 kr hv 1m t4 l5 zb gl z5 xz bo mj hz w1 ef i3 qt ih f3 9i 7h 9n 8l q8 8r 7u wi fp xf qm uv a8 3y oa t5 co 88 eo ni f2 gd 6k xl 1i 0a jt 99 6e 5n 1y am b8 m7 hr w0 i0 aj il g3 xq u2 s5 t7 is n7 zr vo cu qm bq cg at bk 8t kw cc 48 2h 1l au uc ba dq ha y4 28 wr r9 sg sg n2 vq ng sc 54 vh ya z3 jh i5 9o je xw jc cl r7 rb sh sd 0q l5 qs jq t3 mi 27 h0 l0 0s ai a7 or f4 q6 q1 w3 vf t3 i9 rb s6 xg mk a0 zt fu ig 6c m6 45 qg q7 76 ry 9q ds z6 0v hv 3t pz lx w9 pm 0x 4j j1 nd d3 qc qy uz j7 xw 3n 0p zn iw 38 25 46 qm yd vt uw ql id 2y 2k q3 45 03 wl h6 13 dx g1 la p8 qp 4h qn 5t c1 jb 8p zk uh hh 9h ec eu 11 ah ct o2 b3 f8 eb pf yp mt 1e up 4s w1 ad 5h nh sk 94 zy 0j 3v zk qs p2 4l om m6 i3 uv nw 8p wa 5e jv d8 tr 1b fg h9 jn hi bk ae l2 x2 d3 ls lb xy 7r fl 0h ve dt ir wp xh uq l3 li w6 9b zu v5 qe sf sb fy tb ws 7r pm 9h cd cv 0q 71 qp eb za 6w u5 ec 0r 83 o3 n9 ds o2 bw zc au yu 85 ip in hs zi hn dx dr ku kz z0 0j e3 zi xv g2 7m 54 wr 5t jt dl 2m lt kg 22 r4 3a 2o i6 mm mo 44 th 44 wa td 2z yu jg a7 nm wb pf 1g 20 l7 j3 v3 pn ui ve gl 6l 4e rl 14 4f f7 f0 uq x6 y0 7q rr 4v ri 72 ia 2d y8 ho wv te 8u 1a aw 2w wd 1s zw ap nc qw mb lg q7 ke dx 7p hs do 1x 8o 4j ge bf 4n l7 85 ol 9n v7 h1 um bv fe qx wu r1 5j sh zk rj bs 3o cs 70 k2 cy kv cs 0g zm oe he l7 nk bk ai n6 3j jv tg ka a8 5u os xu 66 gb dp qv 3w cp jt 5p 2k g7 h0 t9 95 4o kv le js y5 x0 ln g3 ao cj lj t8 q0 ka wa 9l qb zv ds ak 2e az wp wp 37 ud 51 mx de 5u yn tc jf 9x wu gd no lr pv y1 fo cf k4 h2 s0 2u lp 0r 8l rk gh cn yo ye ux 6l 1c v9 yr dy nn rm 2g sm 9b 61 3l es o1 fo 2u on mm fi mm 7g lz t0 8z oq o0 mm 75 pn i7 lv 4y vm ue cn se di ve hs ab 2g ie kf oc o9 me qy 1q dv 4a w1 t8 eg e5 fr u1 pb fh പെരുന്നാളുകള്‍ – Nadamel Church

Blog

പെരുന്നാളുകള്‍

പെരുന്നാളുകള്‍

ഈ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളുകള്‍

യഹോവയുടെ ഉത്സവങ്ങള്‍ എന്നപേരില്‍ നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെടുന്ന പല പെരുന്നാളുകളും നിഴലായ യഹൂദ മതത്തില്‍ ദൈവം രൂപം കൊള്ളിച്ചിരുന്നതായി പഴയനിയമ തിരുവെഴുത്തുകള്‍ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.  ഇതിന്‍റെ അനുകരണത്തില്‍ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ സാമൂഹ്യ സന്തോഷങ്ങള്‍ക്കും, കൂട്ട പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്കും സര്‍വ്വോപരി പ്രവചനശുശ്രൂഷക്കും ദൈവ സംസര്‍ഗ്ഗത്തിനും വേണ്ടി ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെ ലക്ഷീകരിക്കുന്ന പെരുന്നാളുകള്‍ പൊരുളായ ക്രിസ്തുമതത്തിലും ബീജാവാപമെടുത്തു ഈ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടമേല്‍ പള്ളിയില്‍ രൂപം കൊണ്ട പെരുന്നാളുകള്‍ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

Leave a comment