Morth Mariyam Vanitha Samajam

President:  Vicar

Vice-president:  Smt.  Santha George
Secretary:  Smt.  Valsa Elias
Youth Association:
President:  Vicar
Vice-president:  Sri.  Shubin Baby
Secretary: Sri.  Eldho Mathai
Mar Gregorios Balika Bala Samajam
President:  Vicar
Vice-president:  Sri.  A I Kuriakose
Secretary:  Sri.  Aron B Thadikkal
Joint Secretary:  Sri.  Vinod C Samuel